مطالب مرتبط با کلید واژه

پروژه


دوره های مدیریت جامع پروژه

با در نظر گیری کمبود نیروهای متخصص برای اجرای بهینه پروژه‌ها و نیز تفاوت نیازهای صنعت کشور با دروس کلاسیک ارائه شده در دانشگاه‌ها و با توجه به درحال توسعه بودن کشور و پروژه محور بودن بسیاری از صنایع، لزوم ...