آئین نامه ها و کارگروه های ناظر بر HSE در دانشکدگان فنی

د‌‌‌‌‌‌ر این صفحه ساختار قانون گذاری و نظارت بر پیاده سازی HSE در دانشگاه تهران معرفی شده و استانداردها، قوانین و چک لیست ها ارائه شده‌اند

 

شورای راهبردی سلامت، ایمنی و محیط زیست (سه) دانشگاه تهران

  • کمیته بهداشت و سلامت - زیر نظر رئیس مرکز بهداشت و سلامت - مأموریت: تأمین و ارتقا شاخص‌های سلامت فردی دانشگاهیان
     
  • کمیته فنی مهندسی - زیر نظر مدیر کل طرح‌های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه - مأموریت: تأمین ایمنی و ارتقا شاخص‌های مرتبط با ایمنی عمومی، ابنیه و ساختمان، تأسیسات و تجهیزات دانشگاه تهران
     
  • کمیته ایمنی آزمایشگاه‌ها و آلودگی محیط زیست - زیر نظر مدیر کل برنامه‌ریزی و نظارت پژوهشی - مأموریت: تأمین ایمنی و ارتقا شاخص‌های مرتبط با ایمنی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه تهران و آلودگی‌های محیط‌زیستی مرتبط با آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها

 

وب سایت دبیرخانه بهداشت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه تهران

(لینک)

 

قوانین و مقررات

 

استانداردها

چک لیست‌ها

 


آخرین ویرایش۲۹ آذر ۱۴۰۰