پرسنل مرکز آموزش های عالی تخصصی

آقای نیکزاد تقی خانی - معاونت مرکز آموزش‌های عالی تخصصی

۳۰ سال سابقه همکاری در دانشگاه تهران

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

شماره تلفن: ۶۱۱۱۹۸۲۰ - ۸۸۰۱۲۶۲۹

ایمیل: oatp@ut.ac.ir

 

 

 

 

 

آقای یوسف نوروزپور - ریاست دفتر آموزش‌های عالی تخصصی

۱۷ سال سابقه همکاری در دانشگاه تهران

تحصیلات: کارشناس مدیریت کسب و کار

شماره تلفن: ۶۱۱۱۹۸۲۰ - ۸۸۰۱۲۶۲۹

ایمیل: oatp@ut.ac.ir


آخرین ویرایش۰۷ تیر ۱۳۹۹