دفتر آموزش های عالی تخصصی

۲۹ خرداد ۱۳۹۹ | ۲۰:۴۷ ۵
تعداد بازدید:۵۷۶
دفتر آموزش های عالی تخصصی در طبقه همکف ساختمان جدید دانشکده مهندسی مکانیک
دفتر آموزش های عالی تخصصی در طبقه همکف ساختمان جدید دانشکده مهندسی مکانیک
بزرگداشت تولد آقای تقی خانی - معاون و پیشکسوت آموزش های آزاد دانشکده های فنی - آذر ۱۳۹۹
بزرگداشت تولد آقای تقی خانی - معاون و پیشکسوت آموزش های آزاد دانشکده های فنی - آذر ۱۳۹۹
بزرگداشت تولد آقای تقی خانی - معاون و پیشکسوت آموزش های آزاد دانشکده های فنی - آذر ۱۳۹۹