جستجو :

مورخ ۲۰/‏۰۵/‏۱۳۹۹‬ در هیئت رئیسه دانشگاه تهران آئین نامه دوره‌های آموزش‌های آزاد به روزرسانی و تصویب شده است. این آئین نامه در ۱۱ ماده و ۱۰ تبصره به تصویب هیئت رئیسه دانشگاه رسیده و از تاریخ تصویب ابلاغ و قابل اجرا است.


مورخ ۱۳۹۷/۳/۷در شورای برنامه ریزی آموزشی آزاد دانشگاه تهران آئین نامه دوره‌های آموزش‌های آزاد به روزرسانی و تصویب شده است. این آئین نامه در ۴ ماده به تصویب شورای آموزشی دانشگاه رسیده و از تاریخ تصویب ابلاغ و قابل اجرا است.


مورخ ۴/۱۰/‏۱۳۹۶‬ شورای برنامه ریزی آموزش های آزاد دانشگاه تهران آئین نامه دوره‌های آموزش‌های آزاد به روزرسانی و تصویب شده است. این آئین نامه در ۱۱ ماده و ۱۰ تبصره به تصویب هیئت رئیسه دانشگاه رسیده و از تاریخ تصویب ابلاغ و قابل اجرا است.


مورخ ۰۴/۱۴/‏۱۳۹۴‬ در هیئت رئیسه پردیس دانشکده های فنی آئین نامه اجرایی دوره های آموزشی تخصصی - کاربردی به روز رسانی و تصویب شده است. این آئین نامه در ۱۴ماده و ۵تبصره به تصویب هیئت رئیسه دانشگاه رسیده و از تاریخ تصویب ابلاغ و قابل اجرا است.


مورخ ۷۸/۸/۷ آئین نامه دوره‌های آموزش‌های آزاد به تصویب وزارت علوم رسیده است. این آئین نامه در ۱۳ ماده و یک تبصره به تصویب وزارت علوم رسیده و از تاریخ تصویب ابلاغ و قابل اجرا است.