جستجو :

بعد از به پایان رساندن موفقیت آمیز کلاس های دوره MBA کوتاه مدت در دانشکده فنی دانشگاه تهران مدرک رسمی از سوی آموزش های آزاد دانشگاه برای دانش پذیر صادر خواهد شد.


بعد از به پایان رساندن موفقیت آمیز کلاس های دوره DBA یک ساله در دانشکده فنی دانشگاه تهران مدرک رسمی از سوی آموزش های آزاد دانشگاه برای دانش پذیر صادر خواهد شد. جهت دریافت اطلاعات تکمیلی کلید نمایید.


بعد از به پایان رساندن موفقیت آمیز کلاس ها یا دوره های خاص ارزیابی شونده در دانشکده فنی دانشگاه تهران، مدرک رسمی از سوی مرکز آموزش های عالی تخصصی پردیس دانشکده های فنی برای دانش پذیر صادر خواهد شد. جهت دریافت اطلاعات تکمیلی کلید نمایید.


با شرکت در کلاس ها و یا دوره های خاص در مرکز آموزش های عالی تخصصی دانشکده فنی دانشگاه تهران مدرک رسمی شرکت در دوره از سوی مرکز آموزش های عالی تخصصی پردیس دانشکده های فنی برای دانش پذیر صادر خواهد شد. جهت دریافت اطلاعات تکمیلی کلید نمایید.