دستاوردها

به روزرسانی وب سایت مرکز آموزش های عالی و تخصصی مطابق با ساختار UCMS دانشگاه تهران

به روزرسانی وب سایت مرکز آموزش های عالی و تخصصی مطابق با ساختار UCMS دانشگاه تهران

مرکز آموزش های عالی و تخصصی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران در راستای سیاست واحد دانشگاه تهران مبنی بر انتقال وب سایت های رسمی به سامانه UCMS اقدام به باز طراحی و به روزرسانی وب سایت خود با خدمات جدید و متنوع نموده است.

بیشتر