فرم واریز وجه مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال

فرم واریز وجه اولیه دوره های آموزشی مرکز آموزش های عالی تخصصی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران
 • نام دوره مورد نظر*لطفا نام دوره ثبت نامی خود را وارد نمائید
  0
 • 1
 • اطلاعات فردی
  2
 • نام*حروف فارسی
  3
 • نام خانوادگی*حروف فارسی
  4
 • کد ملی*
  5
 • شماره تلفن همراه*به همراه 09
  6
 • ایمیل*
  7